ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

БГ-езикEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Конкурси
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Търсене
ИЕ-БАН

Правилник за устройството и дейността на Институт по електроника "Акад. Е. Джаков",
Българска Академия на науките

Правилник, изисквания, условия, правила и решения към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в ИЕ

EFS-ALLEA Доклад

Доклад на Европейската научна фондация (ЕНФ) и Европейската федерация на академиите на науките (ЕФАН)

Проект по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ -  Център за компетентност 'Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии'

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" - BG05M2OP001−1.002−0023−С01

Проект по ОП 'Развитие на човешките ресурси'

Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" - Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени - BG051PO001.3.3.04/54/2009

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА (NCBP)

Обобщен отчет по проект ДО−02−112/2008 "Национален Център по Биомедицинска Фотоника"

50-години ИЕ-БАН
Централна библиотека на БАН

 

 ИЕ - БАН 

   

   

   

Начало