ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ БИОФОТОНИКА

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Изследователска инфраструктура-НЦБФ

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

    

Лаборатория "БИОФОТОНИКА" развива научноизследователска дейност в следните основни направления:

  • Изследване и модификация на оптичните и спектрални характеристики на биологичните тъкани в норма и патология.
  • Оптическа спектроскопия и микроскопия на биологични тъкани за диагностика на социално-значими заболявания (онкологични, сърдечно-съдови, хронични заболявания).
  • Фотодинамична и сонодинамична медицина и приложения за третиране на онкологични и инфекциозни заболявания
  • Разработване и изследване на нови биомиметични материали текстурирани с ултракъси лазерни импулси.
  • Изследване на процесите на фотохемодисоциация в биологичните тъкани. Управление на локалната тъканна оксигенация за повишаване на терапевтичната ефективност.
  • Разработка на нови фотонни сензори на базата на плазмонни наноструктури за диагностика и детекция на биологично-важни субстанции.
  • Разработка и внедряване на оптични и лазерни инструменти за диагностика и терапия. Разработка на комбинирани методи за персонализирана тераностика, фото- и наномедицина.

    

Лаборатория "БИОФОТОНИКА" на Института по електроника на БАН е основен изпълнител на проекта "Национален Център по Биомедицинска Фотоника" (НЦБФ), финансиран от НФ "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения". Цели на проекта са постигане на високи резултати в научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в областта на биомедицинска физика и технология, както и дейностите, свързани с приложението на оптоелектронна апаратура и методи в клиничната практика, формирането и развитието на потребление на лазерна и оптоелектронна апаратура и свързани с нея здравни услуги и подготовка на високо специализирани кадри.

   

Лаборатория “БИОФОТОНИКА”

Lab_Biophotonics

Изтегли като .PDF

Lab_Biophotonics

Изтегли като .PDF

    

    

    

Затвори този прозорец Начало