ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ БИОФОТОНИКА

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Изследователска инфраструктура-НЦБФ

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

    

Лаборатория "БИОФОТОНИКА" развива научноизследователска дейност в следните основни направления:

 • Изследване и модификация на оптичните и спектрални характеристики на биологичните тъкани в норма и патология.
 • Оптическа (флуоресцентна, дифузно - отражателна, раманова, абсорбционна, трансмисионна) спектроскопия и микроскопия на биологични тъкани за диагностика на социалнозначими заболявания (онкологични, сърдечносъдови, хронични заболявания).
 • Поляриметрия на хистологични проби за проспективен и ретроспективен анализ на туморни образувания.
 • Фотодинамична и сонодинамична медицина и приложения за лечение на онкологични и инфекциозни заболявания.
 • Изследване на процесите на фотохемодисоциация в биологичните тъкани. Управление на локалната тъканна оксигенация за повишаване на терапевтичната ефективност.
 • Разработка на нови фотонни сензори на базата на плазмонни наноструктури за диагностика и детекция на биологично-важни субстанции.
 • Разработка и внедряване на оптични и лазерни инструменти за диагностика и терапия. Разработка на комбинирани методи за персонализирана тераностика, фото- и наномедицина.
 • Измерване на свободната енергия на повърхности, повърхностно напрежение на течности, посредством регистрацията на статичен и динамичен контактен ъгъл с набор от течности.
 • Провеждане на експерименти, основани на спектроскопия с висока разделителна способност в кювети с пари на алкални метали посредством прецизен токов и температурен контрол на диодни лазери, в условията на компенсирано Земно магнитно поле.
 • Оценка на влиянието на вътрешната повърхност на кювети с топли атомни пари върху поглъщателните и флуоресцентните спектри на атомния ансамбъл.
 • Изследване свойствата на повърхности, покрити с компаунди на органични молекули и метални наночастици.

    

Лаборатория "БИОФОТОНИКА" на Института по електроника на БАН е основен изпълнител на проекта "Национален Център по Биомедицинска Фотоника" (НЦБФ), финансиран от МОН в рамките на актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 - 2027 г. В НПКНИ за новия програмен период са включени 12 нови научноизследователски инфраструктури, получили най-високи оценки от международния панел от оценители и показали висок потенциал за развитие, сред които е и "Национален Център по Биомедицинска Фотоника - НЦБФ".

Цели на проекта са постигане на високи резултати в научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в областта на биофотониката, нанобиофотониката и фотонните технологии, както и дейностите, свързани с приложението на оптоелектронна апаратура и методи в клиничната практика, формирането и развитието на потребление на лазерна и оптоелектронна апаратура и свързани с нея здравни услуги и подготовка на високо специализирани кадри.

   

Представителни слайдове на лаборатория „Биофотоника“
по случай 60 годишния юбилей на Института по електроника

Lab_Biophotonics

Изтегли като .JPG файл

Lab_Biophotonics

Изтегли като .JPG файл

Lab_Biophotonics

Изтегли като .JPG файл

Lab_Biophotonics

Изтегли като .JPG файл

   

Лаборатория “БИОФОТОНИКА”

Lab_Biophotonics

Изтегли като .PDF

Lab_Biophotonics

Изтегли като .PDF

    

    

    

Затвори този прозорец Начало