ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Постери Laser Spectroscopy Group Atomic spectroscopy
in Extremely Thin Cells (ETC)

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

    

От 2000г. в Лаборатория "Лазерни системи" (ЛЛС) се провеждат изследвания свързани с Кохерентно взаимодействие на лазерно лъчение с пари на алкални метали с цел приложение за създаване на нови атомни часовници и честотни стандарти, в оптичната лазерна магнитометрия, при изследване на квантовото преплитане на атомни състояния и квантова памет, за тесноивично спектрално филтриране и др. През последните години екипът на ЛЛС, в сътрудничество с колеги от Англия, Армения, Израел, Индия, Италия, Русия, Полша и Франция интегрира взаимно допълващи се изследвания в областите на кохерентно взаимодействие на лазерно лъчение с атомни пари, ограничени в оптически клетки с и без антирелаксационно покритие, а така също и в уникални клетки с микро- и нано-метрични размери. Основните резултати са:

nanostructures

Пренастройваеми и управлявани с поляризацията ЕИТ светли и тъмни резонанси с висок контраст в калий. С въвеждане на нов подход при Ханле конфигурация в калиеви пари, затворени в клетка с антирелаксационно покритие запазващо ориентацията на атомния спин, е осъществено едновременно получаване на спектрално тесни резонанси на електромагнитно индуцирано поглъщане и прозрачност с висок контраст. Методът позволява контрол и бързо преминаване от поглъщане към прозрачност, а така също и към междинни конфигурации с различна степен на прозрачност.

Експерименталното и теоретичното изследване на влиянието на напречно магнитно поле върху резонансите на кохерентно пленяване на населеността във вакуумна клетка с антирелаксационно покритие показва, че напречното магнитно поле променя амплитудата, формата и знака на резонансите. Анализирана е ролята на поляризационните моменти от различен порядък при формиране на интегралния флуоресцентен сигнал, регистриран при наличие на паразитни магнитни полета.

Ефектът на Светлинно Индуцирана Атомна Десорбция (ЛИАД) е изследван при хомогенно и нехомогенно осветяване на Rb пари в непокрита клетка и клетка с парафиново покритие. Показано е, че хомогенното осветяване не само подобрява ефективността на ЛИАД, но увеличава скоростите на десорбция и адсорбция на атомите. Експерименталните зависимости са сравнени с теоретичните. Резултатите представляват интерес не само за по-доброто разбиране на процеса на ЛИАД, но и за разработването на нови атомни устройства, за напълно оптично управление на светлината, за миниатюризиране на оптични сензори, нови методи за диагностика на повърхности и покрития, наноструктуриране и др.

Взаимодействие на лазерната светлина с алкални атоми в тънка клетка. Десетилетия наред в конвенционалните оптични клетки със сантиметрови размери, са използвани различни методи, с които се предпазват алкалните атоми от удари със стените на оптичната клетка за намаляване на деполяризацията. Неочаквано се оказа, че силното редуциране на дължината на клетката до дължината на вълната на лазерното лъчение, също предизвиква силно стесняване на някои оптични резонанси в алкални пари с ниско налягане. При наблюдаване на оптичен сигнал от атоми, движещи се в тънка оптична клетка с размер (по посока на лазерния лъч) 60 мкм и напречен размер 2 см е получена нова информация за скоростното разпределение на Cs атоми. Прецизно е измерено разпределението по скорости на атомите, които се движат почти паралелно на оптичните прозорчета на клетката, т.е. имат почти нулева компонента на скоростта по лазерния лъч. Теоретично са анализирани експериментални нелинейни спектри на Cs атоми в свръх-тънка оптична клетка. Показано е, че при затворен преход спонтанното излъчване от възбудено атомно ниво води до промяна на амплитудата и знака на нелинейния абсорбционен резонанс.
  
  

Изследванията са финансирани от:
   
Договор ДO08-19/2016 "Нови кохерентни и коперативни ефекти в горещи алкални пари" с Фонд Научни изследвания на РБ,
   
Договор ДНТС/Русия01/5/2017 "Нелинейна спектроскопия на пространствено ограничени алкални пари: методология и приложения" с Фонд Научни изследвания на РБ
   
Договор ДФНП-17-76/2017 "Влияние на индуцираната от светлината десорбция върху свойствата антирелаксацинни покрития и резонансите на кохерентно пленяване на населеността" с БАН.

    

    

    

Затвори този прозорец Начало