ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРО- И НАНОФОТОНИКА

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Постери

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

    

Дейността на лаборатория „Микро- и нанофотоника” е насочена към изследвания в научното направление „Нанонауки, нови материали и технологии”, с приноси в: 1) Материалознание, нано- и квантови технологии и 2) Подобряване на качеството на живот – опазване на околната среда, функционални биосъвместими материали, детекция на замърсители. Основната насока е разработване на високо ефективни (в сравнение с конвенционалните литографски и хмически) методи за получаване на микро- и наноструктури и демонстриране на техните свойства и приложения. Основните разработки са в областта на:

Лазерно-асистирани методи за микро- и наноструктуриране
•  Импулсно лазерно отлагане на метални, оксидни и композитни тънки слоеве и наноструктури
•  Лазерно наноструктуриране, получаване на колоиди
•  Лазерна обработка на биоматериали, биосъвместими полимери и керамики
•  Формиране на 3D структури от наночастици в обемни материали
nanostructures
nanostructures
Свойства на наноструктури
•  Оптични свойства на наноструктури и техни ансамбли
•  Оптични свойства на колоиди
•  Оптични свойства на композитни структури
•  Електрични и хидрофобни свойства
•  Биосъвместимост и биоактивност
Теоретично моделиране
•  Взаимодействие на ЕМ поле с наноструктури, оптични свойства на комплексни ансамбли от наночастици – теория на Ми, обобщена теория на Ми за многочастични анасмбли, наночастци с несферична форма; FDTD
•  Лазерна аблация, лазерно наноструктуриране чрез метода на молекулна динамика
nanostructures
Приложения
•  Метални и композитни наноструктури в повърхностно усилената Раманова спeктроскопия (SERS) за детекция на пестициди и нитрати
•  Оптични газови сензори
•  Фототермична терапия на ракови клетки
•  Биоимпланти за офталмологията
•  Биоимпланти за ортопедията и денталната медицина, контролирана ориентация на клетъчен растеж
nanostructures

Лабораторията разполага със съвременна наносекундна лазерна система, генерираща на 266, 355, 532 и 1064 nm; ексимерни лазери; системи за импулсно лазерно и термично отлагане на слоеве и наноструктури; системи за оптична спектроскопия; Раманов спектрометър, комерсиални и разработени в лабораторията теоретични модели за описание на оптичните свойства на комплексни наноструктури и процеса на лазерна аблация със свръхкъси импулси.

   

    

    

Затвори този прозорец Начало