ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИРОМАГНИТНА ЕЛЕКТРОНИКА

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Постери

    

    

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИРОМАГНИТНА ЕЛЕКТРОНИКА

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

В резултат на дългогодишни научни изследвания, екипът на Лаборатория „Жиромагнитна електроника“ в Института по електроника на БАН е натрупал богат опит в областите на получаване и изледване на магнитни материали, в частност фероксиди със шпинелна и хексагонална структура (прахове, тънки и дебели слоеве, обемни материали, многослойни материали, хибридни структури, композити) предвид възможни приложения като микровълнови компоненти. С използването на методи на „меката химия“ са разработени процедури, като единична микроемулсия, самоизгаряне и ултразвуково съутаяване, за получаване на сложни наноразмерни оксиди, дебели слоеве, ферофлуиди и композитни материали. Екипът на Лабораторията е натрупал също знания и умения в определянето на структурните, магнитните, магнито-електричните и микровълновите свойства на тези материали. Провежданите изследвания са с комплексен характер и включват технологични решения за получаване на материали, измервания на физични параметри и функционални измервания насочени към конкретни приложения. Повечето от структурите се разработват с цел приложения в микровълнови компоненти, като микровълнови абсорбери и антиотражателни покрития. През последните години, усилията на екипа на Лабораторията са насочени предимно към изследването на мултифероици на базата на M-, Y- и Z-тип хексаферити. Изследванията имат за цел определяне на структурните свойства на тези материали и разбирането на магнито-електричния ефект. Екипът на Лабораторията взема участие и в изследването на биогенни магнитни материали с екологични приложения, като железни оксиди с природен биогенен произход и в комплексно изследване на фини прахови частици в атмосферния биоаерозол след лидарно локализиране на време-пространственото им разпределение - характеризиране по състав, структура, морфология и микробно съдържание.

    

Изучаваните системи включват:

• наноразмерни магнитни оксиди . MexFe3-xO4, M-тип хексаферити (BaMexFe12-xO19);
• мултифероици и магнито-електрични материали − Y- и Z-тип хексаферити ((BaSr)2Me2Fe12O22, Sr3Co2Fe24O41);
• магнитни нанокомпозити за микровълнови приложения;
• ферофлуиди;
• биогенни оксиди/хидроксиди;
• фини прахови частици в атмосферния биоаерозол.

    

Оборудване

Лабораторията Жиромагнитна електроника притежава добре оборудвана химическа лаборатория за синтез на магнитни материали и лабораторна установка за отлагане на дебели слоеве от суспензия в магнитно поле.

• Високо мощен ултразвуков генератор за сонохимичен синтез (Sonics-750 W);
• Високо-температурни тръбни пещи (до 1500°С) (Carbolite);
• Прибор за нанасяне на слоеве „спрей-спин“;
• Оборудване за измерване на микровълнови параметри на материали;
• Анализатор на вериги HP 8756 N;
• Гаусметър 475 (LakeShore);
• Мултифероик тестер (Radiant Technology);
• Цифров бинокулярен микроскоп (OPTIKA B-150DB);
• Стериомикроскоп - STEMI 305 (ZEISS);
• Каскаден импактор - FSC-A6;
• Планетарна мелница (Fritsch pulverisette 2829);
• Вибрационна мелница (Fritsch pulverisette 1418);
• Хидравлична преса (Pmax ~ 40 MPa);
• Minosecar 2;
• Полиращо обрудване.
Y-type hexaferrite powders

Fig. 1 SEM image of magneto-electric Y-type hexaferrite powders synthesized by sonochemistry

Z-type hexaferrite

Fig. 2. Reflection losses of composite samples with different Z-type hexaferrite filler ratio an external magnetic field applied.

    

    

    

    

Затвори този прозорец Начало