ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

  

BulgarianEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Отчети
Научни прояви
Награди
Година на физиката
Счетоводство
Администрация
За контакти
Новини
Профил на купувача
Търсене

   

Централна библиотека на БАН

   

  НАУЧЕН СЪВЕТ  

   

Нормативни документи за работа на Научния съвет на ИЕ-БАН Състав на Научния съвет на ИЕ-БАН Развитие на академичия състав Конкурс за годишна награда "Акад. Емил Джаков"

    

Научен Съвет на Институт по електроника БАН
(правилници и документи)

УСТАВ на БАН
Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания и подготовка на научни кадри и висококвалифициран специалисти. Тя се състои от академичните институти и другите самостоятелни звена, както и от общността на академиците (действителните членове), член-кореспондентите (дописните членове), и чуждестранните членове на БАН.
Целият документ като .PDF
    
Правилник за устройството и дейността на Институт по електроника "Акад. Емил Джаков", Българска Академия на науките.
Настоящият Правилник урежда устройството, дейността и структурата на Института по електроника.
Целият документ като .PDF
    
Правилник, изисквания, условия, правила и решения към кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИЕ-БАН.
Приет на заседание на Научния съвет на Института по електроника на БАН на 2 май 2011 г. и коригиран на 06.06.2011 г., 14.11.2013 г., 31.01.2019 г., 22.07.2021 г. и 19.07.2022 г. с решения на НС на ИЕ-БАН
Целият документ като .PDF
    
Правилник за управление на права от интелектуална собственост
Този правилник урежда реда за закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в Института по електроника при Българската академия на науките (ИЕ-БАН), създадени при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други договорни правоотношения или върху които са придобити права по друг начин.
Целият документ като .PDF
Приложения:
№1 Формуляр за уведомяване
№2 Образец на Регистър на обектите на интелектуална собственост
    
Правилник за провеждане на конкурса за наградата с диплом и плакет за най-добра научна публикация и почетната награда с диплом и плакет “Акад. Емил Джаков”.
Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация с автори или с водещото участие на учени от Институт по електроника ...
Целият документ като .PDF
    
Правилник за вътрешния трудов ред на Института по електроника − БАН.
Утвърден правилник (PDF).
    
Правилник на Атестационната Комисия към НС на ИЕ-БАН (приет от НС на ИЕ на 15 юни 2016, допълнен от НС на ИЕ на 7 февруари 2019)
Всички членовете на научния, както и на научно-помощния състав подлежат на периодично задължително атестиране съгласно срокове и методика зададени от ОС на БАН и съгласно закона.
Целият документ като .PDF
    
Правила за провеждане на избор на ръководители на лаборатории в Института по електроника при Българската академия на науките
Тези правила уреждат условията и реда за избор на ръководители на лаборатории в Института по електроника при Българската академия на науките.
Целият документ като .PDF
    
Правила за работа на НС при провеждане на кореспондентско гласуване
Този правилник урежда условията и реда за провеждане на извънредни заседания с кореспондентско гласуване на НС
Целият документ като .PDF
    

  

   

Начало