ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти

    

ЛАБОРАТОРИЯ "МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ"

    

Лаборатория "Мултифункционални материали" е създадена през 2017 година в резултат на обединение на лабораториите "Свръхпроводимост и криоелектроника" и "Физични проблеми на йонните технологии". Лаборатория "Свръхпроводимост и криоелектроника" функционира от 1989 година и дейността й включва синтез и изследване на високотемпературни свръхпроводящи (ВТСП), феромагнитни (ФМ), фероелектрични (ФЕ) или мултифероични (МФ) слоеве, покрития за биомедицински цели, а също и слоести ВТСП/ФМ структури. Лаборатория "Физични проблеми на йонните технологии" е създадена при обособяването на Института по електроника при Българската академия на науките (ИЕ-БАН) през 1963 год. с насоченост синтез и модификация на метални, полупроводникови, диелектрични и свръхпроводящи материали (основно като тънки слоеве).

Изследванията в Лаборатория "Мултифункционални материали" са фокусирани в областта на синтеза, функционализирането и характеризирането на:

 • въглеродни фази, както тънки слоеве от аморфни a-C, ta-C, a-C:H, ta-C:H, микро и нано-кристални DLC (diamond-like carbon) и пиролитичен въглерод, графен и графеноподобни фази, така и нанодисперсни графен и графено-подобни фази (включително графенов оксид);
 • различни структури от сложни окисни материали от типа ВСТП/ФМ или (напр. Y1Ba2Cu3O7-x (YBCO)/ La0.7Ca0.3MnO3 (LCMO), YBCO/ La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO), YBCO/ Fe(2-x)O(4-y) и т.п.);
 • отимизация на биосъвместимостта на различни тънки слоеве от тантал (Та), танталов нитрид (TаN) и танталов оксид (Ta2O5), както и тънки композитни покрития на основата на нанокристален калциево фосфатен хидроксиапатит (Ca10(PO4)6(OH)2);
 • материали от класа на т.нар. топологични изолатори- основно Ag2Te, както като обемни монокристали, така и като тънки слоеве;
 • генериране и метрика на свръхвисок вакуум (СВВ) без остатъчни въглеводороди, като е реализирана йонно-гетерна помпа, при която скоростта на изпомпване не зависи от налягането (както е при аналогичните студено разрядни помпи.

Лаборатория "Мултифункционални материали" разполага с инсталации за:

 • правотоково магнетронно разпрашване (direct current Magnetron Sputtering- dcMS)
 • радиочестотно магнетронно разпрашване (radiofrequency Magnetron Sputtering- rfMS)
 • отлагане на слоеве от a-C:H и ta-C:H чрез плазмено-подпомогнато отлагане по химичен път от газова фаза (plasma-assisted chemical vapor deposition- PACVD)
 • отлагане на слоеве от нано-кристални DLC (diamond-like carbon) и пиролитичен въглерод, графен и графеноподобни фази, така и нанодисперсни графен и графено-подобни фази (включително графенов оксид) чрез термично асистирано отлагане от газова фаза (thermally assisted chemical vapor deposition- TACVD)
 • модификация на повърхността на тънки слоеве с йонна бомбардировка (с Ar, N2, O2, H2) dc или ac (mid-frequency) плазма.

   

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ

 1. ) Проект ДН 18/9 от 11.12.2017 год. "Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни фази" (2017-2019) финансиран от ФНИ. Координатор: доц. д-р Т.И.Миленов.
 2. ) Проект ДН 18/51 "Получаване и характеризиране на слоеве от AlN за прибори на основата на повърхностна акустична вълна" (2017-2019) финансиран от ФНИ. Координатор - доц. М.Бешкова - ИЕ БАН, проф.Т.Нургалиев - участник.
 3. ) Проект по ЕБР между ИЕ БАН / НАНУ-ННЦ, ХФТИ (2017-2018) "Разработка на двуслойни нанокомпозитни слоеве с остеоиндуктивни свойства с приложение в биомедицината и тъканното инженерство " . Project granted in the framework of Interacademic Agreement Bulgaria- Ukraine.
 4. ) Проект по ЕБР между ИЕ БАН / НАНУ-ННЦ, ХФТИ (2015-2016) "Разработка на технология за модификация на повърхностите на материали с наноструктурни покрития с усавършенствани електрофизични параметри за биомедицината". Project granted in the framework of Interacademic Agreement Bulgaria- Ukraine.
 5. ) "Perovskite heterostructures of nanometric thickness for sensors and spintronics", Междуакадемичен договор с Института по електроинженерство към Словашката Академия на Науките (САН), Братислава (2015-2017) ръководител: проф. Т.Нургалиeв. Project granted in the framework of Interacademic Agreement Bulgaria- Slovakia.
 6. ) Academic project granted by the Bulgarian Academy of Sciences:
  i- "Application of the ionic shafts in the synthesis and analysis of novel materials"
  ii- "Deposition, modification and investigation of thin films of materials for electronics by ion methods"
 7. ) COST MP 1204 ACTION: "TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications"- (2012-2016)

    

    

    

Затвори този прозорец Начало