ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България


 

ЛАБОРАТОРИЯ ЛАЗЕРНА ЛОКАЦИЯ

БГ-езикEnglish
   
Научноизследователска дейност Персонал Публикации Проекти Постери ACTRIS-България Лидарни
измервания,
(EARLINET)
Лидарно
картографиране
на приземни аерозоли
Лидарни
статии

    

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ

    

Лаборатория "Лазерна локация" е създадена през 1974 г. като специализирано звено за развитие на експериментални методи и системи с висока пространствена и времева разделителна способност за лазерно дистанционно изследване на атмосферни параметри като температура, относителна влажност, скорост и посока на вятъра, както и за изследване на оптичните и микрофизични характеристики на атмосферните аерозоли и замърсители. Впоследствие значително е разширен обхватът на научно-изследователските дейности, с разработване и на други лидарни методи за безконтактно дистанционно сондиране на материални среди с оптично и гама лъчение. Учените от Лабораторията имат дългогодишен признат опит в областта на активното и пасивното дистанционно оптическо сондиране на материални среди, обработка и интерпретация на лидарни и фотометрични данни, разработка на хардуер и софтуерни продукти и т. н. Те са постигнали значителни международно признати резултати в рамките на различни национални и международни проекти по Пета, Шеста и Седма Рамкови Програми на Европейския съюз, договори с Европейската космическа агенция, Сименс АГ (Германия), Националния фонд "Научни изследвания", и продължават работата си и по Европейската Програма на научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Институтът по електроника, чрез своята Лаборатория "Лазерна локация", е институционален член на общоевропейската научно-изследователска инфраструктура ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure), която обединява усилията на над 100 научно-изследователски института и организации от 21 европейски страни за наблюдение на аерозоли, облаци и краткосъществуващи газови фракции и за проучване на свързаните с тях атмосферни процеси. Тази научно-изследователска инфраструктура играе съществена роля за натрупването на нови знания и създаването на обща европейска политика по климатичните промени, качеството на въздуха и преноса на замърсители на въздуха на големи разстояния (включително трансгранично замърсяване). Лаборатория "Лазерна локация" участва в ACTRIS посредством предоставянето на атмосферни данни с контролирано качество за България.

Понастоящем координирането на ACTRIS се финансира по два различни проекта на Европейския съюз по Програма Хоризонт 2020: ACTRIS-2 (Project No. 654109, 2015-2019) и ACTRIS Preparatory Phase Project (PPP) (Project No. 739530, 2017-2019). Първият обхваща продължаващите научни изследвания, координиране усилията на партньорските организации и провеждане на наблюдения и събиране на данни, докато целта на втория проект е създаването на научно-изследователска инфраструктура със свое собствено юридическа и оперативна структура, която ще продължи работата по ACTRIS-2. ACTRIS е приета в Пътната карта на ESFRI (The European Strategy Forum on Research Infrastructure (Европейски стратегически форум за научно-изследователска инфраструктура) през 2016 г. Това означава, че ACTRIS се идентифицира като нова значима общоевропейска научно-изследователска инфраструктура, която се оценява като достатъчно зряла за оперативни действия през идните десет години.

С Решение № 354 на Министерския съвет на Република България, на 29.06.2017 г. е приета актуализираната Национална пътна карта за научно-изследователски инфраструктури 2017-2023, която включва "Националната научно-изследователска инфраструктура за наблюдение на аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на общоевропейската научно-изследователска структура ACTRIS".

   

Основни направления:

 • Лидарно дистанционно сондиране на атмосферата
  Теоретични и експериментални изследвания, свързани с разработката и използването на системи за лидарно дистанционно сондиране на атмосферата за целите на екологичния и климатичния мониторинг
  В резултат на многогодишни научни изследвания и разработки в Института по електроника са създадени и пуснати в експлоатация две лидарни системи с лазери с CuBr пари и Nd:YAG лазер. Разработена е и се използва и понастоящем и оригинална софтуерна система за обработка на данни от лидарни измервания. Всички оригинални експериментални и софтуерни методи и системи, разработени в лабораторията, са теоретично обосновани.
     
  Лидарни измервания в рамките на Европейската лидарна мрежа за изследване на аерозоли (EARLINET)
  EARLINET

  Карта на разпределението на територията на ЕВРОПА на действащите към 14 декември 2017 г. станции на EARLINET; картата е достъпна на адрес https://www.earlinet.org/index.php?id=121.

     
  В рамките на Европейската лидарна мрежа за изследване на аерозоли (EARLINET) се провеждат регулярни и синхронизирани лидарни измервания на атмосферни аерозоли с използването на лидарни системи, сертифицирани и включени (в качеството на лидарна станция "София") в структурата и дейностите на Мрежата. Провежда се систематичен лидарен мониторинг на необичайни атмосферни явления, като тропосферни слоеве с необичайно висока концентрация на аерозоли (пренос на минерален прах от пустинята Сахара над Средиземно море към Европа, вулканични изригвания, формиране на димни слоеве в резултат на индустриални пожари и т. н.), с произход от 3 континента: Европа, Северна Африка и Северна Америка.

  Резултати от проведените изследвания, във вид на височинно-времеви диаграми на аерозолната стратификация (Quicklooks), се публикуват регулярно на web-страницата на Лаборатория Лазерна локация на ИЕ-БАН (http://www.ie-bas.org/Departments/LidarData/Quicklooks.htm).
     

  Лидарно картографиране на прилежащите атмосферни слоеве над градски и крайградски райони на град София

  Лидар - слънчев фотометър изследвания на развитието на планетарния граничен слой на атмосферата, оптичните и микрофизични параметри на аерозолите, съдържанието на водни пари и пълното съдържание на озон в атмосферен стълб

  Изследвания на параметрите, влияещи на разпространението и концентрацията на аерозолни частици в различни градски зони

  ДИАЛ хигрометър с комплементарна двойка мощни импулсни лазерни диоди

  Оптимално ефективно лидарно сондиране на специфични аерозолни обекти

  Деконволюционни методи за подобряване на пространствената разделителната способност на лидарните системи
     
 • Лазерно изследване на структурата на мътни среди за за развитие на томографски методи за диагностика на тъкани
 • Диагностика на термоядрена плазма с лидар на Томсъново обратно разсейване
 • Приложение на усъвършенствани модели за оценка на разпространението на електромагнитни вълни от СВЧ диапазона в крайбрежни и морски зони.
 • Гама-томографски подход за сондиране на оптично непрозрачни плътни среди, основаващ се върху лидарен принцип

    

    

    

Затвори този прозорец Начало